ࡱ>  Root Entry F+\3SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocument3   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGOh+'0   ( 4@HPXdellNormalz8l2@6O@%@S\3y=WPS Office_11.1.0.11294_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt |* 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11365!64E87E2546BD4BCDB44151DBD6A0ACD9&666666666vvvvvvvvv666446>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH60Tableb Data WpsCustomData PKSKS3 $$ $4X` ; $h6l _  3u0NS:SV[ؚeb/gONvbc?eV{ bfN ,gUSMO ~N>yOO(uNx ]EQRNw` 00NS:SOۏؚ|\NNSU\vbcceՋL 00 00NS:SV[ؚeb/gONvbc?eV{[e~RՋL 0I{vsQ?eV{0ĉ[SDё3ubvvsQBl ]Y[kXQ?eV{Dё3ub gsQPge v^[,g!k3ubѐ͑bY N N0,gUSMOя Nt^Ql g͑'YݏlݏĉL:NU_ *gReQ1YOgbLN0͑'Yz6eݏlHhNS_NN TUS0?e^Ǒ-%N͑ݏl1YOL:NU_ TUS0 N0@bcNvDё3ubPgenx:N,gUSMOQ kXQQ[w[0Qnx0 gHe eYXbvQN:ggNQL:N0 N0Y,gUSMO(W_/ecDёKNew5t^QQ,g:SSbFO NPN]FUlQ0W@WS~z0W:S QKNewN*NgQ\@bNSv/ecDёN!k'`hQ؏:S"?e0 V0 cgqV[ 0ؚeb/gON[{tRl 0[b2021t^^ؚeb/gONSU\`QbhvkXb~eQybkpp-N_t^~Vv3ubON{[b2021t^^t^bvkXb0 N0(WDё3ubǏ z-N ,gUSMOOcS gsQ蕄vvcwv^ygMTvsQg0 mQ0Y,gUSMOSsv^~[(W?eV{Dё3ubǏ z-N_Z\OGP bV,gbfN,{ Nag`Q*g؏?eV{/ecDё bV*gkXb,gbfN,{Vagv^bh ?acS?e^vsQƉ`QZPQvYtQ[ 10 NQNN 00NS:SOۏؚ|\NNSU\vbcceՋL 0-NvsQ?eV{vbc; 20V,gbfN,{ Nag`Qb N؏?eV{/ecDёv,clbOl$R,v^(WgbLǏ z-NNNO(u`b0 Nb N~\OQ sSSul_HeR ,gUSMOugqgbL0,gUSMO Ta\N Nb NQlQ:y0ݏS Nb ~g[ ?aacS?e^0LN;N{蕌TO(u{tv^vĉ[YZ bbݏ~#N v^Olbbv^vl_#N0 l[NhNKb~{W[ USMO TylQz t^ g e "$*,.    x z ʾ{odXMA6CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 0JCJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJQJaJ,CJ,OJQJo(aJ,CJ,OJQJo(aJ,CJ,OJQJo(aJ,z : > Z \ " ˿ufZN<.0JCJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ " $ @ F x z  Ƹm]QF6*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH$0JB*phCJ OJPJQJaJ >*0JCJ OJPJQJaJ >*.0JCJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH0JCJ OJPJQJaJ >*$0JB*phCJ OJPJQJaJ >*0JCJ OJPJQJaJ >*.0JCJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH    4 V X  * , ¶|qfZJ>2CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ , 4 6 > @ N P ^ ` FNVXwl`PD8,CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ $,.z \ , y dpWD` dpWD` dpWD` dpWD` dpWD` dpWD` dpWD` dpWD` dpWD` dpWD`dpa$$dHa$$dHa$$ X dpWD` dpWD` dpWD`1. A!5#"5$%S2P18666666666666666<666666666666666666666666666666666666666666666664666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh