ࡱ> ) !"#$%&'(*+,-.Root Entry FB͒SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument3D !"#$%&'()*+,-./0123456789:Oh+'0 0 < HT\dlSN^ONb/g-N_^{tRladminadmin@C@^B͒WPS Office NNHr՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-9.1.0.46880Table Data PKSKS3Dy DD Dl4  $h\  SN^ONb/g-N_^{tRl ,{Nz ;`R ,{Nag :N/{_=[ 0-NqQ-N.Y VRbsQNmSybSO6R9eiR_V[ReSO|^va 00 0SNR:_hQVybRe-N_^;`SOeHh 0VS02016052S :_SONb/gRe;NSO0WMO _[T/ecONX:_b/gReR ePhQb/gRe^:W[T:g6R ĉSN^ONb/g-N_^{t 9hnc 0V[ONb/g-N_[{tRl 02016t^,{34SN 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl@byONb/g-N_ /fcON9hnc^:WzNzvb/gxSNRe:gg ;N#6R[ONb/gReĉR0_U\NNb/gxS0R Џ(uwƋNCg0^zb/ghQSO|0QZW{QReNMb0g^OS TReQ~0cۏb/gRehQǏ z[e0 ,{ Nag SN^~NmTOo`S@\N N{y^~NmTOo`S@\ O TSU\9ei0yb0"?e0zR0wmsQI{ gsQ #c[OS^~ONb/g-N_vsQ]\O ^~NmTOo`S@\#^~ONb/g-N_vR^0ċN0{tTV[ONb/g-N_vWI{]\O0 ,{Nz 3uTR^ ,{Vag ^~ONb/g-N_R^]\OSR Nkt^ۏLN!k0 ,{Nag ^~ONb/g-N_^S_wQYN NW,gagN N ON:N(W,g^OllQvrzONlN ONO(urQo}Y wQ gLNHQvb/gReRT4ls^0 N ON@b^\LN N(WsL gHev 0SN^eXNNvybkTP6RvU_ 0VKNQs geuN6R svxSW;`ONdY 3uONv]zTY N^\NsL gHev 0SN^]NalgLN0uN]zteQSYmplvU_ 0@bRQ[0 N ON(WLN-NwQ g>fWvĉ!jOR0SU\ORTzNOR ON NNt^^;N%NR6eeQ NNON2NCQ^Q{N NNON15NCQ 0 V ONb/g-N__{(WON~~~g-Nrzn ONQV{B\ؚ^͑ƉONb/gRe]\O ONwQ g}Yvb/gRe:g6R ONb/g-N_~~SO|ePhQ ReHesTHev>fW0 N gؚvxvz_SbeQ ON NNt^^xvzNՋSU\~9/eQ NNON1000NCQ0b gb/g4ls^ؚ0[~0N[vb/g&^4YN NLxvzNՋSU\NXTpe N\N60NoNTNNb/g gRN NNON80N 0 mQ wQ gk[Uvxvz0_S0ՋagN ON NNt^^b gb/g_SNhVYS

yOlQ:y0lQ:ye_T [ċN~go}YSN NvONb/g-N_NNbhlb v^OHQcP3uV[ONb/g-N_TV[b/gRe:yON[ċN NTg*gbċNPge N cOZGPPgeTpenc V ;N1uNb/gSVSu͑'Y(ϑ0[hQNEe N VݏSwmsQlS gsQl_0L?elĉ gbpyL:N S0RRN0L?eYZ bV%N͑ݏSwmsQv{ĉ[S0RL?eYZ mQ VݏSz6e_{lS gsQl_0L?elĉ gbwPz0SQSzI{%N͑z6eݏlL:N N Sl0L?e:gsQ[vvQN%N͑ݏl1YOL:N kQ ONOl~bk0 ,{ASNag V,gRl,{ASVag,{N 0N y@bRSVd^~ONb/g-N_Drt FHR˿wk_SG;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ RbJL\^.0JLf˿sg[OC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHfh `b>@÷{oaUE9-CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ z|46@B~÷wcWG3'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ~÷ocWG7OJPJQJo(@KH nHtHOJPJQJo(@KH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ ϿugbmH sH @KH o(mH sH nHtH@KH o(mH sH nHtH@KH o(mH sH nHtH@KH o(mH sH nHtHOJPJQJo(@KH nHtHOJPJQJo(@KH nHtHOJPJQJo(@KH nHtHOJPJQJo(@KH nHtHOJPJQJo(@KH nHtHOJPJQJo(@KH nHtH "$4 r X xl^PD d@&WD` d1$@&WD` d1$@&WD` dha$$ ( -dXDYDa$$9DG$1$@& 4$H$VD^WD`] ( -dXDYDa$$9DG$1$@& 4$H$VD^WD`] ( -dXDYDa$$9DG$1$@& 4$H$VD^WD`] ( X n 4 ,0w dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` d@&WD` d@&WD` d@&WD` da$$ ( 0l8f 00D~s dWD` dWD`da$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` >t HL^0Lh~s dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`da$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` h b|rdUD] p dWD` dWD`da$$ dWD` dWD`da$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` ujh dWD` dWD` dWD` dWD`dUD] pdUD] pdUD] pdUD] pdUD] pdUD] pdUD] p 1. A!#"$%S2P18666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666F@Fcke a$$1$CJPJKHmH sH nHtH$A@$؞k=W[SO)@0uxJOJ _Style 4 dp^P`P @u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJ8 @"8ua$$G$ 9r CJr *l6Rf~X 0h !y Gz Times New Roman-([SO;Wingdings; eck\h[_GBK- |8ўSO- |8N[; N[_GB2312? eckN[_GBK[SOSN^ONb/g-N_^{tRladminadmin Qh^2gll!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2x x x x y DFS s>0( 0 C ?BM3z z @